:דחא לכ םיללוכה שפונ ירדח 5
,לכוא תניפ ,הניש ירדח 2
.חבטמå הבישי תניפ
.הניגב הבישי תניפו תחפוטמ האשדמ
.הדיחי לכב תושפנ 6 דע

 

 

 

 

 

 

 


 

:םולשת יאנתו ריחמ
ח"ש 300 גוזל הליל
ח"ש 400( תושפנ 4) החפשמל הליל
ח"ש 70 רדחב ףסונ םדא
.הנמזהה עוציב םע שארמ 20%

:רוזיאב םירתאו תויצקרטא
הכילה קחרמב היחש תכירב
.הקד 1 לש
העיסנ קחרמב תרנכה ףוח
.תוקד 7 לש
הכילה קחרמב תסנכ יתב 2
.תוקד 10 לש
הכילה קחרמב תלוכמ תויונח 2
.תוקד 2 לש

  
_____________________________________________________________
          053-289189  ירלולס   06-6709026 .לט   הימחנמ ,51 םינבה 'חר

וטקשומ 'פשמ ירפכ חוריאב
:ואצמת
תיטרפ הסינכ
,ררקמ :רזבואמ ןוחבטמ
,לגורקימ ,םייריכ

הפק/הת ,ילמשח םוקמוק

םידומצ היטבמאו תחלקמ םיתורש
היזיבלט
ריוא גוזימ/םומיח
תובגמו םיעצמ
רקוב תחורא

 תירבע  English