:הפמ רחב
ירפכ חוריא
לארשיב
  תויצקרטא תפמ

לארשיב םירמיצל ךירדמה
,לארשיב (b&b) החראה יתבו חוריאה ירדח לכ לע םלשו ףיקמ עדימ
תוקפסמה תויביטקארטניא תופמ רתאב .תויצקרטאו ליעפ שפונ
,ןופצ :ץראה ירוזיא לש הקולחב חוריאה ירדח/םירמיצה לע עדימ
.םורד ,זכרמ

ישאר ףד
(תילגנא)
ונל בותכ
ןופצ

זכרמ

םורד
הירבט
תרנכ

ן    ו    פ   צ

ז    כ    ר    מ

םילשורי
ביבא-לת
הירסיק

ם י ר מ י צ
ןופצ

זכרמ

םורד
תפצ
הלא תעבג
תרצנ
לאקזחי רפכ
ם    ו    ר    ד
בהי ןיע
ת ו י צ ק ר ט א
יח-תיב תלתשמ
סולפ םירמת
םירבוש
תינויער
ן    ו    פ   צ
ת ו ד ע ס מ
ראתכומ-לא תדעסמ
םורד ינלוג תמוצ
ן    ו    פ   צ
תרנכ בבוס
ל " ו ח ב  ם י ר מ י צ
- תפרצב רמיצ
יביטקרטא ריחמב