הרקנה שאר
04-9823112 הרקנה שאר

 

 

 

הניפ שאר
םלוכ לעמ הובג-הודא
יקסר ןוריו תליג
הניפ שאר 29 סיקרנה 'חר
053-213158:לס
06-6938198:לט
06-6800808:סקפ

raskiy@bezeqint.net
06-6937557   15 'ב הבחרה ןגב ביבא
06-6936237   8 םיתיזה םינושפונ -ינורו םעוניבא
06-6934628    14 'ג הבחרה הניפ שארב הניפ ןבא
06-6935456    2 'ב הבחרה םוקמ לש הדגא
06-6936428    4 ב הבחרה ןממ לחר ןחרוא
06-6937088 בוש דוד סאילא ינקו ילרוא
06-696411    6 ב הבחרה תינור ןרוא
06-6931485 בוש דוד תימולש תזוחא
06-6936066    30 'ב הבחרה תנסא חוריא
06-6934635    'ג הבחרה תיריע לצא חוריא
06-6936015    216 םולשה הרש לצא חוריא
06-6937096 א תיאלקח הבחרה קוצ רמת לצא חוריא
06-6937568    7 'ג הבחרה שפונו שפוח חוריא
06-6936020    24 הבחרה איבל היח ירפכ חוריא
06-6937101    32 'א הבחרה הרש יטנסרכ חוריא
06-6937024    30 יאמש םקימע יול חוריא
06-6938097   7 ןלוג ינפ הנצינ לפא
06-6936770 שממ חורא
06-6935312    9 'ג הבחרה בקעיו הנידע ןייטשנרוב
06-6937208    54 בוש דוד רלק הרובד תיב
06-636385    8 ג הבחרה הרש ץיבוקרב
06-6937080    10 'ב הבחרה הכלמ דירפטוג
06-6930428 ןלוג ינפ ןומרחל ןולח - היא ץיבושרג
06-6937531    28 'ב הבחרה ןממ ןורהאו הילד
06-6935943 יתא לש תיבה
06-6989591    22 ג הבחרה הנדע לש תיבה
06-6935665    'א הבחרה ונלש תיבה
06-6937097   10 'א הבחרה הרופיצ ץיברוה
06-6934274    49 יאמש םקימע ןועמשו הנרוא גרבננוז
06-6938032    17 ןלוג ינפ רומא ריאמו הרימז
06-6937087    38 ב הבחרה שפוחל שפונ ירדח
06-6937094    37 הבחרה ינד ודלוט
06-6938060    םיתיזה 'כש ןומיס ןהכ
06-6936010    ביבא תירפכ הניל
06-6935345    33 'א הבחרה תור רטסיימ
06-6935353    13 הבחרה היתב ןממ
06-6938452    15 ןלוגה ינפ שפונ ירדח הונ
06-6935825   3 'ג הבחרה חוריאו שפונ ירדח ילינ
06-6936250 אמוגה קדנופ
06-6937028    8 םיצולחה שארב הניפ
06-6937573    18 תיאלקחה הבחרה תרמצ רמיצ
06-6937524    13 וקסר תנוכש יכוי ןומדק
0-6937562    27 יאמש םקימע המיס רלק
06-6937297    25 'ב הבחרה הנימ גרבנטור
06-6937537    'א הבחרה ירואו הרואיל רלדניש
06-6937282 םרויו הבהז יאמש
06-6934344    26 'ג הבחרה ןונג בקעיו הנורש
06-6935336 הליהת הליו
06-6934330    10 םיצולחה בוחר ןומרחל טבמ
06-6931748    23 ב הבחרה הנינפ ץרוש

 

 

 

םירוצ שאר
02-9935411 םירוצ שאר

 

 

 

םידבר
08-8588762 שפונו תוריית םידבר
08-8588762 םידבר תירפכ הניל

 

 

 

המחור
07-6807715 המחור ץוביק ןחרוא

 

 

 

תומר
06-6732081 םירופצמ ירפכ חוריא
06-6732525 קרב 'פשמ ירפכ חוריא
06-6731115 ירס 'פשמ ירפכ חוריא
06-6732258 יתימא יתב
06-6733668 קינרטילס 'פשמ תירונ יתב
06-6732418 רוצ רב חוריא ירדח
06-6731814 איגש ךורב ןלוג ירדח
06-6731212 זר 'פשמ תירפכ הניל
06-6731819 ןרע 'פשמ
06-6731224 ישדח 'פשמ
06-6732183 יטאוט 'פשמ
06-6731213 ףרש 'פשמ
06-6731214 הגוד יפונ
06-6732524 רפכב קדנופ
06-6734482    105 'סמ תיב המרב שפונ ןורש
06-6732636 תומר

 

 

 

השנמ תומר
04-9895713 השנמ תומר-תירפכ הניל

 

 

 

ילתפנ תומר
06-6940966 קחציו םירמ ןטיבא
06-6941944 הניד ןויחוא
06-6940884 יפרו ןמר'ג ובלא
06-6941174 יתורו םיסינ הילא
06-6950101 יווא לצא
06-6940092 דוד רלג
06-6940648 לזמ שודד
06-6940825 ןליא אקרז
06-6940060 ןלדמ ןממ
06-6949618 ירסל 'פשמ
06-6940278 םירהב שפונ
06-6941189
06-6940173 םירמיצ הנויצ
06-6941762 הוח שפונ

 

 

 

טפושה תמר
04-9898211טפושה תמר תירפכ הניל
04-9898113 טפושה תמר

 

 

לחר תמר
02-6702555 לחר תמר

 

 

 

הננער
09-9981223 09-9449820 ירפכ חורא

 

 

 

תפקר
חוריא ירדח לע עדימ ןיא

 

 

 

 

םימתר
07-6561701 רבדמה םתור
07-6561701 םימתר רבדמה םתור

 

 

 

בושי ראש
06-6902935 הילד ןלוג
06-6944429 םירמ קבדמ
06-6941045 ץיבומורפ 'פשמ
06-6941045 רדנס ירפכ שפונ
06-6950123 לאירונ חוריא ירדח
06-6940565 לילגה תנינפ
06-6942375 לבנש-םישפונל םירדח
06-6950430 םייח בניע
06-6941446 רתסא חורא .א.א
06-6950666 יספלא שפונ תוריד .א.א
06-6944242 חורא ירדח יספלא
06-6942292 ירוא ינושרג חורא
06-694738 ךונא 'פשמ ירפכ חורא
06-6940261 הוא תיב
06-6942291 ןפגה תיב
06-6941393 ירורד שפונ תיב
06-6949106    2000 ןחרוא
06-6942288 היוח ןחרוא
06-6942285 ינבו סיריא ןבא
06-6944427 ןרובלייה 'פשמ חוריא ירדח
06-6940416 ןהכ 'פשמ חוריא ירדח
06-6944989 ןבא האל-סולגנוב תוריד
06-6943469 דלפנרא 'פשמ-שפונ תוריד
06-6940012 הבהזו זרא רפוס
06-6950430 חוריא ירדח בניע

 

 

 

ןויצ יבש
04-9820391 תיפוח

 

 

 

ןליא הדש
06-6767912 רמיצרח

 

 

 

רזעילא הדש
06-6936615 הדוגפה
06-6936039 הימחמ ארזע ש"ע שפונ
06-6937450 תירפכ הריואב חורא
06-6934657 ןירולפב חורא
06-6936033 ןתנוי ןמדלוג
06-6937626 לייא יסייד
06-6937756 ןורקוש 'פשמ חוריא ירדח
06-6937470 ןתיא תירפכ הניל
06-6937044 ונל םיאתמ

 

 

 

רקוב הדש
07-6532079 גרובמה תיב

 

 

 

באוי הדש
07-6721273 באוי הדש
07-6721273 באוי הדש חורא ירדח

 

 

 

הימחנ הדש
06-6946010 הימחנ הדש

 

 

 

םי תודש
06-6364470 םי תודש ץוביק םי ףיכ

 

 

 

הלוחמ תומדש
06-6582776הלוחמ תומדש לשא

 

 

 

תרמוש
04-9854897 תרמוש

 

 

 

שרוש
02-5338338 שרוש

 

 

 

םישרוש
04-9902431 לילגב םוקמ

 

 

 

תוחולש
06-6582200 תוחולש

 

 


רינש

06-6952508 רינש תירפכ הניל

 

 

 

 

לעש
06-6981943 לעש המרבש ןבדבודה .א.א

 

 

 

ןלוגה רעש
06-6709418    06-6677544 ןלוג לומ לא

 

 


םייפש
09-9595595 םייפש ץוביק ןולמ

 

 

 

הנורש

רפכב רב
052-262754:לס
06-6769733/4:סקפלט
brbakfar@inter.net.il :ליימיא

תירפכ היווחו חוריא
וסרק תחפשמ

06-6760484/380:לט
054-655885:לס

info@karaso.co.il :ליימיא
06-6766013 תרנכל רובתה ןיב
06-6766012 ןושש ירפכ חוריא
06-6765680 ירפכ חורא לאונמ

 

 

 

הלותש
04-9807757 רהב התקב
04-9897235    7 קשמ הירפכה
04-9807733 תידוהי ץרא וז
04-9806068 הלותשב חוריא

 

 

 

לבות
04-9907908 ירפכ חורא

 

 

 

ביבא לת

הטיג טבנ ןב
74 הדוהי ןב
050-469942 03-5742644:לט

 

 קחצי לת

 

 

 

ריצק לת
06-6756969 ריצק לת תינולמ