רפוע
04-9842174 הרפיש תזוחא

 

 

 

הלייא ןיע
06-6397764 רלזייק ירפכ חוריא
06-6390371 ריאמו יתא לרפ ירפכ חורא

 

 

 

בג ןיע
06-6659800 בג ןיע שפונה םוקמ

 

 

 

ידג ןיע
07-6594760 ידג ןיע ץרא
07-6594222 ידג ןיע ידג ןיע

 

 

 

ןוויז ןיע
06-6963537 ןלוגב ןל

 

 

 

דוחיא דורח ןיע
06-6531083 חוריא ירדח רחש

 

 

 

בהי ןיע
07-6581175 הברעב ןטק תיב
07-6581010 םירמיצ שידג
07-6581045 ןויס 'פשמ תירפכ הניל
07-6581059 ןיילק 'פשמ
07-6581898 ןורמוש 'פשמ

 

 

 

םירוצ ןיע
08-8588318 םירוצ ןיע

 

 

 

וכע
04-9918028 וכע הפיח ךרד סיריא לטומ

 

 

 

םימולע
07-9949805 םימולע ירפכ חוריא

 

 

 

הקומע
06-6973597 הנור 'פשמ
06-6922277 םידוד םרכ
06-697053 םולש תכוס

 

 

 

דעימע
06-6933829 דעימע חורא

 

 

רבנע
06-6987302 רבנע

 

 

 

הלופע
חוריא ירדח לע עדימ ןיא

 

 

 

הבארע
06-6741715 םאסע ילאמש
06-6743427 ינאנכ חאלאס לש םירמיצה

 

 

 

דרע
07-995723811 טול עצבמ רתסא תיב
07-9955471   22 הווחא ןואליג היפונ תיב
07-9952977   11 ןשוש לחר שפונ תיב
07-9950294    9 דעלג
07-9952207    21 דעלגה םיבצח תינולמ
07-9952961    35 תקרב םתורב שפונ
07-9950697    54 םדוא םדואב הניל הבוט ןור
07-9957177    דעלגה לע השפוח -זפ תיב
07-9954791 דרעב חוריא תיב
07-9959252 חלמה םי דיל -ףונב שפונ
07-9952961 דרע םתורב תינולמ

 

 

 

תיליע הירופ
06-6752184 תירמש תיב
06-6750683 הלאינד ירפכ חוריא

 

 

 

דורפ
06-6980711 דורפ

 

 

 

םילאצ
07-9989268 םילאצ ןחרוא

 

 

 

הòרצ
02-9908562 הòרצ

 

 

 

לאירוצ
04-9979812 טרקו ירפכ חורא
04-9976688 רפכב הניל

 

 

 

תירוצ
04-9881159 ןמרביל 'פשמ
04-9881076 םיניוצמ תיב חוריא

 

 

 

ירופיצ
06-6465034 ןתנ 'פשמ ירפכ חורא
06-6465021 ירופיצ ריאמ יונ 'פשמ
06-6462647 ירופיצ רצליפ 'פשמ

 

 

 

תפצ
06-6973755 7 םייח רואמ 'חר המלש יתב
06-6920221    27 ףונ הפי תוגספ ןחרוא
09-7929163 םילשורי.פ ןימינב תזוחא
06-6937450    38 םינרוא הוונ ןענכ רהב חורא
06-6922828 םינרוא הוונ יאבג תיב
06-6920351    18 יממע ןוכיש יטנסרכ תיב
06-6970477 חמלפה ןממ תיב
06-6920054     203 .ד.ת ונמ תיב
06-6921276 ךתיב הנב ודר תיב
06-6920085 רגניבור תיב
06-6971530 הרש תירק ןזור תיב
06-6920141 'א ןענכ ןייטשפלש תיב
06-6921963    053 .ד.ת אתידקב התקב
06-6974305    38 ךתיב הנב תפצ שפונ
06-6920322    1 ישילשה דודגה שפונה תנינפ
06-6920326    34 א"י ילט שודק
06-6920274    8 ל 'חר רה ףונ

 

 

 

םירדק
06-6986300 םירדק ירפכ חוריא

 

 

 

הרוטק
07-6356658 תולוק ןרק

 

 

 

הירסיק
תירוטסיהה הירסיקב חוריא רדח
04-6363936   050-624710
E-Mail: ilanabr@bezeqint.net

972-6-6263535 11 רוגע ץכ תיב רמיצ

 

 

 

הילק
02-9936253 הילק ץוביק החראה תיב
02-9942833 החראה תיב הילק

 

 

 

ןירצק
06-6961029    22 דעלג תומר 'חר שפונ תוריד יניס רוא
052-344113    10 תיפוח הליו ןירג
06-6961403    11 .ד.ת מ"עב המר לע דיפל
06-6961325    5 ףושני הלילד תינולמ
06-6961046 תרופ 'פשמ
06-6961831    8 תוברעה ןילבר 'פשמ
06-6961175    25 םינועבצה ןירצקב שפונ
06-6962535    6 זראה לט רמיצ
06-6961548    11 ןותבג איג םירמיצ
06-6962473    23 זרא חוריא ירדח הדוגפה

 

 

 

ןועבט תירק
04-9831313 18 םינומירה הליא תיב
04-9836174 44 תמייק ןרק הקבר ןהכ

 

 

 

םיבנע תירק
02-5348999 םיבנע תירק

 

 

 

הנומש תירק
06-6942333    12 שנס הנח טרבלא ונינאו
06-6997656 םלסמא 'פשמ חוריא ירדח
06-6944767   16 שנס הנח לאותח תיב
06-6950805 רוביג תמוצ ןאזוס לטומ
06-6944944    9 רנרב בהי בש
06-6942172    19 שנס הנח 'חר םלסמא לצא
06-6941059    5 שנס הנח 'חר הנחור לצא
06-6940351    19 לדגמו המוח 'חר ךורב ןב חוריא ירדח

 

 

 

תשק
06-6962748 ןתנוי תשק המר לע שפונ