ירבכ
04-9952705 ירבכ

 

 

 

םיזרוכ
06-6931980 יאבג 'פשמ
06-6934770 ןריל 'פשמ
06-6931952 לילגב הנינפ
06-6935785 לילגה דרו
06-6930259תויח 'פשמ
06-6930770 לאגיו ילוש ןליא רב
06-6934431

 

 

 

לחכ
06-6935177 הצינ ןוטלפא
06-6931611 .א.א הלאירא יטידרא
06-6934963 עלס ירפכ חורא
06-6934976 לחכב טייק יתב
06-6936916 ןשוש ןב טייק יתב
06-6934361 לחכ חוריא ירדח
06-6937895 םורמ חוריא ירדח

 

 

 

םיפוסיכ
053-928608 שפונו תורית לוכשא
1-800-205777 שפונ ילויט -לוכשא

 

 

 

רושיכ
04-9880782 רושיכ ירפכ חוריא

 

 

 

ןומכ
04-9885627 םירמ תיב
04-9885667 סוכרמ תיב
04-9885061 לטנזור תיב
04-9885704 שפונ תוריד רופצמ

 

 


תרנכ
15110 ןדריה קמע ,תרנכ ץוביק ,ולהוא תזוחא
04-6675500 :סקפ 04-6675555 :'לט
E-mail: hotel@ohalo.com

 

 

 

הבשומ תרנכ
06-6709778 הרואיל לצא
06-6752315 הנשבכ 'פשמ
06-6750012 ןרוק 'פשמ
06-6751634 םואבסונ 'פשמ טיק תיב
06-6750108הירא בוקנלב
06-6750264 יתחפשמ שפונ ןיול יתב
06-6709150 תרנכ שפונ תוריד
06-6750574 ןמרסו 'פשמ

 

 

 

םולב רפכ
06-6943666 םולב רפכ

 

 

 

ןוסקילג רפכ
06-6307253 ץוביק-ןוסקילג רפכ ןוסקילג רפכ
06-6307253 ןוסקילג רפכ.ק ירפכ חוריא

 

 

 

ידעלג רפכ
06-6900000 ידעליג רפכ

 

 

 

שרוחה רפכ
06-6558425 שרוחה רפכ תירפכ הניל

 

 

 

אישנה רפכ
06-6914870 תיתיב הריואב יצוביק חורא

 

 

 

ןיקתיו רפכ
09-8666032 ןיקתיו רפכ

 

 

 

םידרו רפכ
04-9973507    23 זרא חונו יטק ןרוא
04-9971818    10 בלוד םייח טוגפלא
04-9977273    1 הנפד לברא תיב
04-9977052 לקב תיב
04-9977572    6 זרא ץרה תיב
04-9976265    2 בלוד ןורש תיב
04-9977031    22 בלוד 'חר חוריא ירדח תיזâ
04-9571036    39 רינש חורא ירדח ילרוג ידיד
04-9972059 תירונו ףסוי לאינד
04-9973443 םידרו רפכ חוריא ירדח
04-9971324    27 ןומרח חוריא ירדח ןמסקופ

 

 

 

םיטיח רפכ
06-6795921 םיטיח שפונ רפכ

 

 

םחנמ רפכ
08-8508661 םחנמ רפכ

 

 

 

קירסמ רפכ
04-854490 קירסמ רפכ ןחרוא

 

 

 


דלאס רפכ

06-6907176 דלאס רפכ תירפכ הניל
06-6907176 רפכב

 

 

 

ןויצע רפכ
02-9935133 ןויצע רפכ

 

 

 

ןיפור רפכ
06-6589396 ןיפור רפכ

 

 

 

 

רובת רפכ
06-6766016 רובת רפכב שפונ

 

 

 

םוכרכ
06-6938069 םימת 'שמ תלזב ןבא
06-6937674 ומח 'פשמ תירפכ הניל
06-6934308 ןושמש םוחנ

 

 

 

הרמיז ןב םרכ
06-6989184 הרש תזוחא
06-6980603 הקטומ לצא
06-6989845 רמיצ ילאב
06-6989591 הלב לש תיבה
06-6989188 ץג לש ןאחה
06-6989163 שותמ רמיצ

 

 

 

םולש םרכ
07-9987015םולש םרכ םירמיצ

 

 

 

לאימרכ
04-9983878 לארשי יאישנ 15 תינלכ
04-9587805:'לט רמות תותקב
058-727404 ,051-231797 :דיינ
E-mail: tomer@b-and-b.co.il

 

םימרכ
07-6597111 םימרכ ינג
07-6597102 םימרכ ץוביק תירפכ הניל

 

 

 

איבל
06-6799450 איבל

 

 

 

םינבל
06-6720269תרנכ לומ

 

 

 

ןשבה תובהל
06-6952315 ןשבה יפונ ירפכ חוריא

 

 

 

תואטגה ימחול
04-9933271 טיקו תיב

 

 

 

םטול
06-6787293םטול ירפכ חוריא
06-6780694 ירפכ חוריא הליג

 

 

 

ןטול
07-6356935 ןטול תיינסכא
07-6356935 תיכוניח תוריית

 

 

 

ןמיל
04-9926860 קוריב התקב חורא
04-9824320 יכאלמ שפונ תיב
04-9824243 הכלמ רזעילא ןב

 

 

 

לדגמ
05-0749425 תרנכ תזוחא
06-6791629 יחרזמ 'פשמ ירפכ חוריא
06-6720971 היסח תיב
06-6791040 רודלפמורט תיב
06-6724302 דבע הדוהי תיב
06-6790277 יליל תיב
06-6724834 לכימ תיב
06-6790802 הזילע תיב
06-6790681 הימשנ ינמחר תיב
06-6717010    439 .ד.ת הנוורינ ףוח
06-6720297 רמת ףוח
050-0417467 רהה לע לדגמ
06-6792606 לבראה שגפמ
06-6790204 טנאמיד 'פשמ
06-6790286 המיחפ 'פשמ
06-6720157 וני'ג 'פשמ
05-0882288 ףחש 'פשמ
06-6791215 תרנכ ףונ
06-6722782 תרנכה םגא שפונ
050-5787098 לדגמ הבשומב שפונ
06-6792985 זופת שפונ
06-6790608 םירמיצ הזילעו ןויצ
06-6727777 ףוחה ןודעומ תרנכ
06-6790202 יאווה שפונ רפכ
06-6721654 ץיק הוונ

 

 

 

ודיגמ
06-6525011 ודיגמ ירפכ חורא

 

 

 

תיליע אצומ
02-6342292 "הזרא" שפונ זכרמ

 

 

 

ןרומ
06-6987302 ירפכ חורא רבנע
06-6987310ןרומ ץוביק ירפכ חוריא

 

 

 

ערזמ
ערזמ חוריא ירדח לע עדימ ןיא

 

 

 

םיינחמ
06-6933221 בקעי םולח ןחרוא

 

 

 

הלוטמ
06-6940791    3 ןבדבוד הלוטמ
06-6902444    1 הנאתה דרוו יפר הנחוא
06-6949366    39 ןונבלה יליל ףידחלא
06-6902297   424 .ד.ת הירורב יתימא
06-6940665    11 ןבדבודה ליג רתסא
06-6940322    5 בידנה שפונ תוריד לכימ זב
06-6997943    8 ןרוגה לקדה תיב
06-6949369    16 ןומרחה בוחר ראונר חוריא תוריד
06-6949239   11 םינושארה ןאחה
06-6950113 הנדע יבאז
06-6902013    9 הנאתה עלס חוריא ירדח
06-6997222    167 .ד.ת ירמ הדודה ירדח
06-6941662    262 .ד.ת הלוטמ שפונ ירדח
06-6902265    22 םינושארה בוחר הלילג ןהכ
06-6940767    28 םינושארה םולש תיב תינולמ
06-6943834    19 ןומרחה לקנרפ 'פשמ
06-6997545    4 ןרוגה הליה ןושפונ
06-6949393    9 ןונבלה ירא בל הנינפ
06-6949370    6 םיתיזה תנוכש המרונפ ירמצ
06-6949263    8 תיזה םוחנ שיר
06-6949475    25 ןונבלה הביבאו זעוב ןמליטש
06-6941023    6 ןונבל 'חר הימחנ וני'ג
06-6941025    7 ילתפנ הפצמ 'חר הלאיראו קירא גרבדלוג
06-6949361    54 ילתפנ הפצמ הווח ןלוג
06-6997935   4 ןייעמה תינליא גרבנירג
06-6940552    6 ןרוגה תורח ירמת

 

 

 

ןורימ
06-6989302 ץיבוקלז 'פשמ
06-6989133 תידוהי ץיבוקציא
06-6980744 שפונ ירדח
06-6989062 ןיילק 'פשמ שפונ ירדח
06-6989334 חורא ירדח לבל
06-6989139 רלדא 'פשמ
06-6989512 ןגד 'פשמ
06-6989364 לזיו 'פשמ
06-6989277 סייו 'פשמ
06-6989737 ביבח 'פשמ
06-6989659 ינורימ 'פשמ
06-6989789 דחא ריואב שפונ
06-6987577 ןורימ

 

 

 

תרומכמ
09-8666632    4 ןגועה ןהכ תיב
09-8666756   1 םילשא הלעמ דוד טכה
09-8666285   056 .ד.ת הרשו סומע טכה
09-8666137 השמ ןירפלה
09-8666129 תרומכמ ףוח ןימינבו תילגרמ סייו
09-8666130 םיה ךרד 'חר הוחב הודח
09-8666253 1 חתפמה הילדו יסוי 'גנילמ
09-8666337 ילג 'פשמ
09-8666622 רקוצ 'פשמ
09-8666260    3 ןגועה היספ קי'צנומלס
09-8666277 תילגרמ יקסנישוק

 

 

 

םינמכמ
04-9883245 יול היאמ ירפכ חוריא

 

 

 

היכלמ
06-6946882 ףונ הפצמ

 

 

 

תונמ
04-9806035 רהה ףונ תותקב
04-9806033 םיסינ לשימ
04-9806246 םירה הפצמ
04-9806733 ןרוא תיב
04-9806018 מ"עב א.ש יכרצ
04-9806004 הנליאו ירפ יראה

 

 

 

הימחנמ
06-6709534 דעלג לומ לא
06-6750534 דעלג לומ לא
06-6750884 ערוז תיב
06-6751246 טנאו טרבור ןהכ
06-6751136 הימחנמ תירפכ הניל
06-6751916 רדיר 'פשמ תירפכ הניל
06-6751881 קמעה יפונ -רזרזא 'פשמ
052-486952  06-6709789הימחנמ 376 .ד.ת הניל יתורש ןדיבא
06-6709053 תירפכ הניל קחצי
06-6709026 053-289189 ןמלזו הנינפ וטקשומ
06-6751925 לאיחיו הנליא יחרזמ

 

 

הרנמ
06-6908198 הרנמ
06-6908198הרנמב תירפכ הניל

 

 

 

דסמ
06-6781924 ירעי םירמיצ

 

 

 

הדסמ
06-6657231 קמעב הנינפ
06-6949393 הדסמ קמעב הנינפ

 

 

 

תוליסמ
06-6066355 חוריאו תוריית תוליסמ

 

 

 

ןגעמ
06-6654400 ןגעמ שפונ רפכ
06-6654411 ןגעמ

 

 

 

ךורב ןיעמ
06-6954700 רפכב חוריא ןיעמ

 

 

 

עובלג הלעמ
06-6539500 עובליגב עוגרמ

 

 

 

אלמג הלעמ
06-6732555 םורמ 'פשמ

 

 

 

השימחה הלעמ
02-5331331 השימחה הלעמ

 

 

 

תולעמ
04-8978877 ינש פ'שמ "םירה ןיב"
04-8978737 רנזור תיב
04-8973032 הנדען ןתמ ירפ

 

 

 

 

הבוצמ
04-9858094 הבוצמב שפונ
04-9858094 הבוצמ תושפוח

 

 

 

הפצמ
06-6795420 רפכב הונ

 

 

 

םישרח הפצמ
04-9802821 יבג איבל
04-9802555 ימע ינורפע

 

 

 

ןומר הפצמ
07-6588258 7 םינורהס ןיע יסכלא לצא
07-6586280 272 .ד.ת רבדמב הכוס
07-6587411 134 .ד.ת תויונמאה תבשומ

 

 

 

תוילגרמ
06-6941186 רוחצ 'פשמ
06-6944640 ןומרח לומ לא רוד חורא
06-6944081 יבגו הדרו ראיט
03-9666150 םירה ףונ תינולמ

 

 

 

ןלוג םורמ
06-6960267 ןלוג םורמ ירפכ חוריא

 

 

 

היבחרמ
06-6598686 היבחרמ ץוביק ירפכ חורא
06-6598713 היבחרמ ץוביק תירפכ הניל

 

 

אריפש זכרמ
08-8584522 סומע רפוס

 

 

 

הדש יבאשמ
07-6565134 םיבאשמ שפונ רפכ

 

 

 

םע בגשמ
04-9800403 בגשמ תפקר
06-6953112 םע בגשמ ןחרוא

 

 

 

תתמ
04-9870890 יתימא ינורהא
04-9870066 ירפכ חורא לבויו הרימ

 

 

 

ןלוג תואנ
06-6766012 יול ימת ירפכ חוריא
06-6763057 לוחכה ןתלתה

 

 

 

רכיכה תואנ
07-6557975 חוריא ירדח הלועמ
07-6552693 רכיכה תואנ חורא ירדח םוכרכ הכלמ

 

 

 

הבגנ
07-6774799 תירפכ הניל הבגנ

 

 


ללהנ
חוריא ירדח לע עדימ ןיא

 

 

הירהנ
04-9826752    37 ןוספלוו
04-9921076    1 יקסניטוב'ז הינוסו םולש ילאירא
04-9922967    41 ןלפק וגימא תיב
04-9921103    36 םיליפעמה הרש ברפדלוג תיב
04-9924331    36 רופלב םרגלימ תיב
04-9922586    22 יקסניטוב'ז הרימא שטריס תיב
04-9921156    17 הילעה סייר תיב
04-9921549    77 ןמציו הרש לטומ
04-9920312    34 םיליפעמה ילר'צ
04-9920170    29 יקסניטוב'ג 'חר הנרא
04-9920278    4 הילעה 'חר קנרפ
04-9920355    27 יקסניטוב'ג 'חר ןמלק

 

 

 

בונ
06-6763579 ןירוח ןב לאכימ ןחרוא
06-6763577 רמייהנפוא 'פשמ
06-6763797 םתיא 'פשמ
06-6763587 ברהב 'פשמ
06-6762114 ירא ןב 'פשמ
06-6763673 ןירוח ןב 'פשמ
06-6763208 ןמנה 'פשמ
06-6762157 יבקעי 'פשמ
06-6763547 דלפוק 'פשמ
06-6763672 רב לצא רפכב טייק

 

 

 

ןליא הונ
02-5339339 ןליא הוונ

 

 

 

ביטא הוונ
06-6981342  סלימ ירפכ חוריא
06-6981343  םירה ריוא
06-6981532   15 ןומרחה 'חר ןופלכ-שפונו חוריא
06-6981528  יסוי רזעלא
06-6984083  תירפכ הניל דלפנירג
06-6981531  ןורגס-ןומרחה ישלוג לטומ
06-6981720  לחרו לשימ חטיא
06-6984097  רהה ןכשמ םהרבא
06-6981714  ןייטשדלוג 'פשמ
06-6981345  ןומרחה ןולמ
06-6981686  ןלוגה יהבג
06-6981587  חורא ירדח תירוא
06-69813   10 יאקרב תיב
06-6984098  ןומרח רה 'זרטיו
06-6984492  ףונ םע םירדח
06-6982834  ןיזח 'פשמ
06-6981534  הלאוצ ןומרחה תגספ
06-6981686  שפונ תוריד -םידייצ תותקב

 

 

 

ןתיא הוונ
06-6583614 קמעב הוונ

 

 

 

רהוז הוונ
07-6584603  יפר לובטובא
07-6584252  יתא ןלזוג
07-6584449  טרבלא ןמסוו
052-888211 רהוז הונ 082.ד.ת רהוז הונ חוריא ירדח
07-6584070 דודו הילד לובוט
07-6584336
07-6584144

 

 

 

םי הוונ
04-9844808 םי הונ שפונ רפכ

 

 

 


םולש הוונ
02-9917160 יברע ידוהי רפכ

 

 

 

הידרונ
09-8620089 הידרונ

 

 

 

םילושחנ
06-6399533 םילושחנ
06-6395504 םילושחנ םי ופ

 

 

 

םינושחנ
03-9386444 םינושחנ תירפכ הניל
03-9386535 תינושחנ

 

 

 

העוטנ
04-9920984 םירה הונ

 

 

 

דוד רינ
06-6488060דוד רינ תירפכ הניל
06-6488525 דוד רינ דוד רינ

 

 

 

ןויצע רינ
04-9842542 ןויצע רינ ץוביק ןויצע רינ

 

 

 

םימע סנ
04-9950000םימע סנ החראה תיב

 

 

 

תרצנ
חוריא ירדח לע עדימ ןיא

 

 

 

רשנ
04-8213820 16 הילעה תידוהי סקופ

 

 

 

ה"לה ביתנ
02-9900242 ה"לה ביתנ

 

 

 

הריישה ביתנ
04-9822955רפכב רהוז

 

 

 

הינתנ
09-8331348   1 םר ךורב הנוי תיב
09-8825952  19 יראב רגרבנירג ןויסנפ

 

 

 

אסאס
06-6988571 םיננעב שפונ

 

 

 

ןינחס
06-6742664   22 .ד.ת מ"עב למ לא
06-6743858 לוזנמ לא
06-6743222    3504 .ד.ת ירפכ חוראו הניל ידאש
06-6742699   544 .ד.ת ירפכ חוריא הדאחש
06-6741584 תירפכ הניל רוקש

 

 

 

הפוספס
06-6989033 ןודד 'פשמ