בקעי ןורכיז
06-6399001בקעי ןורכיז לאינד תיב
06-6290267 בקעי וורכז 135 .ד.ת
06-6390212 בקעי ןורכז בקעי ןורכז 4 להצ ןומימ תיב
06-6300333 בקעי ןורכז בקעי ןורכז 332 .ד.ת ןורבה תווח
06-6391888 בקעי ןורכז 5 חופתה 'חר לארשיו הזלא ךברוא
06-6393939 בקעי ןורכז ןורהא 'חר ןיא ןדע

 

 

תיערז
04-9807408 ןולא תיב
04-9807345 םיזראה תווח

 

 

 

סנ דח
06-6921623 היטניס יחורפ תירפכ הניל
06-6920670 יערדא ןועמשו לזמ
06-6923315 ירפכ חורא יקימ
06-6921669 ירימ חאלפ
06-6921590 ךלוו יפיצ
06-6922914 תירפכ הניל הבכוכ ןהכ
06-6920628ןענכ 'שמ לצא ירפכ חוריא
06-6921868 ירפכ חוריא יקימ לצא
06-6921182 םליע 'פשמ
06-6923010 הנליא חוריא ירדח
06-6921498 המרב רינ חורא
06-6922252 היבצ זרבלא ןלוג ירדח
06-6999974 תירפכ הניל ונינב 'פשמ
06-6921889 יאבג 'פשמ
06-6921876 רוצ תג 'פשמ
06-6921361 סגרופ 'פשמ
06-6921859 חלצ 'פשמ
06-6922124 רמוש 'פשמ
06-6920378 הלעבו ןושמש לש ותשא לצא
06-6921626 ןודד ןחרוא
06-6921754 םישושמה ןתסוב
06-6922446הנפד יתב

 

 

 

הרדח
06-6343779 32 ירבעה דודגה הטאוג סחנפו יתור

 

 

 

הדלוח
08-9445365 הדלוח ץוביק תירפכ הניל

 

 

 

התלוח
06-69151450 התלוח ןחרוא
06-6915092 התלוח התלוח החראה תיב

 

 

 

ןסוח
052-823251 רתסא שולש ירפכ חוריא
04-9976684 ןסוח לטיל תיב
04-9979154 ןסוח 43 ןסוח ומא ןב
04-9976668 ןסוח ןהד 'פשמ
04-9978187 ןסוח בבוח 'פשמ
04-9976662 ןסוח ףסוי 'פשמ
04-9979233 ןסוח ןופצה תנינפ

 

 

ןונמא ףוח
06-6934431 ןונמא ףוח

 

 

ןולקשא ףוח
07-6729134 ןולקשא

 

 

ביזכא םיה ףוח
04-9821203 ביזכא דאמ באלק
04-9823602 שפונ רפכ

 

 

יחרזמה ףוח
06-6732670 רניכ ןולמ

 

 

ןונבל ףוח
06-6732044 ןונבל ףוח

 

 

תינוריס ףוח
06-6721449 תינוריס ףוח

 

 

 

קוקוח
06-6799940 קוקוח ןושפונ

 

 

 

ןיפסיח
06-6763305 ןלוגה תשרדמ

 

הפיח
04-8340821 87 הקורוס בוחר לארשיב שפונה תוריד
04-8225245 יתחפשמ רמיצ -הפיחב
04-8371120 רלדניקס תוריד
04-837481 110 אישנב 'חר למרכ םולש תיב
04-8508888 10 רזעלא דוד 'חר למרכ ףוח
04-8389131 124 ףונ הפי 'חר ריבד
04-8677111 63 לצרה 'חר הפיח לדגמ
04-8254355 51 חמלפה 'חר םורמ
04-8381414 193 םיה ךרד 'חר למרכה רה
04-8354311 למרכה ףונ
04-8342811 15 רפס תירק 'חר תימלוש

 

 

 

התינח
04-9859970 התינח עוגרמ

 

 

 

ןותנח
חוריא ירדח לע עדימ ןיא

 

 

 

םייח ץפח
08-8593888 םייח ץפח

 

 

 

הביצפח
06-6534468 הביצפח ץוביקב תירפכ הניל

 

 

 

הבצח
07-6581439 אירול
07-6581594 החראה תיב-םולשו הניר רטע
07-6581391 לרב ימתו ינד
07-6581439 הירול תנעו דוד החראה תיב
07-6581164 רונמ ארזעו יטב החראה תיב
07-6581829 זוע תילגיסו זעוב החראה תיב
07-6581585 ןורב תידוהיו יפר

 

 

 

תורח
09-7961768 םירמו יבצ לקד

 

 

 

שיפרח
04-9977256רמינ רמינ
04-9974531 רדב ירפכ חוריא

 

 

 

הירבט
06-6720939 חוריא תיב רעש
06-6790244 19 לצרה ןוטסירא
06-6720850 25 גרביינ 'חר רגרב
06-6792261 ןיקשיסוא 'חר דוה
06-6724424 תרנכ תמר דנרג לטרוד
06-6790070 4 בקעי להוא 'חר ןדע
06-6700700 תואצחרמה ךרד איג ףוח
06-6792770 הרונמ ינג
06-6791901 14 םעה דחא 'חר ןלוג
06-6720963 לילגה 'חר המרונפ
06-6791166 ףדחלא 'חר הירבט המירפ
06-6790125 רמושה 'חר טקשה ףוח
06-6790555 יולה הדוהי 'חר לטסר
06-6791350 קרב דודג 'חר ןור ףוח
06-6791861 13 לדייז 'חר ןוטגנישוו
06-6720552 הווחא 'כש והילא רואלג
06-6720303 גומלא תיב
06-6720127 41ט6 .ד.ת קי'גרב תיב
06-6722828 ה יאכז ןיב ןנחוי ןלזוג תיב
06-6721746 16 לחר רלבה תיב
06-6724660 14 קילאיב לטימ תיב
06-6722507 15 חולישה הנידע תיב
06-6720165 18 בקעי להוא דבוע תיב
06-6790069 20 בד זוה ןועמש תיב
06-6721029 18 ינלוג ריאמו ודוד שפונ תוריד
06-6709797 882 .ד.ת מ"עב תוריית קוויש םימי
06-6790434 8 הוחא ןול ינימ

 

 

אבוט
06-6934206 תירפכ הניל הנסח בייה

 

 

 

יבצ תריט
06-6538890 יבצ תריט

 

 

 

לא לט
04-9961008 היער ןיפסוי
04-9965543 לא לט תירשוא .ד.ת יתא לאיומ

 

םיללט
06-6563672 ןיא םיללט

 

 

 

תוחפט
06-6782922 םירה טייק

 

 

 

לאנבי
06-6708482 216.ד.ת םעפ לש הריוא
06-6708846 ןגמ רמיצ

 

 

ןימינב די
08-8591138 ןימינב די

 

 

 

הנומשה די
02-5343953 הנומשה די

 

 

 

הנח די
09-8765486 הנח די תירפכ הניל
09-8765486 הנח די

 

 

 

להי
07-6357967 רבדמב השפוח
07-6357968 רבדמב ןיעמ

 

 

 

לבוי
06-6942017 יכדרומ ליגיבא
06-6905772 ןהכ סנרולו רתסא חוריא
06-6943767 תינורו יסוי עשילא
06-6941516 עשילא תיב
06-6941528 הנינפ תנע ןב
06-6935943 רינ והילא לש ןבלה תיבה
06-6941252 ןויצו םחנמ הריקי
06-6942903האלו םהרבא רומ
06-6942225 לילגה ףונ-ץרפ 'פשמ
06-6943368 םהרבא םימחר
06-6940533הנטקה הירציוש
06-6959317 ןדריה רוא
06-6940007 הנרוא לצא

 

 

 

תפדוי
04-9901555 תפדוי תירפכ הניל
04-9800033 םוסק לילג

 

 

ןתנוי
06-6960339 שפונ תוריד ןתנוי
04-9856057 םעיחי םעיחיב עבט

 

 

 

םעיחי
04-9856058 םעיחיב עבט

 

 

 

הלעמה דוסי
06-6931939 הירוטקיו חוריא ירדח
06-6937001 הלעמה דוסי רימש יבצו הביבא
06-6936001 145 .ד.ת לילגה דרויפ
06-6935216 יאלוזא 'פשמ
06-6935827 יול 'פשמ

 

 

 

 

רועסי
04-9960150 רועסי

 

 

םילעי
07-6373086םילעי שפונ רפכ

 

 

 

תעפי
06-6548642 תעפי ירפכ חוריא

 

 

 

םוקי

 

 

 

ןוארי
06-6988394 רהה לע הולש

 

 

 

םילשורי

הלאירא ובנ
 053-807077  02-6480305 49 ןורבח ךרד


לחר יאלג
  02-6714222 ביצנה ןומרא 39 רקנ ריאמ 'חר

 

לאירבג
02-6233258 םיילשורי תואלחנ 30ןונרא 'חר


תקוש הנליא
םילשורי ,14.סמ תיז תיב בשומ
םילשורימ מ"ק 7 קחרמב
02-5701136: סקפ
   02-5346261
 shokeapt@netvision.net.il: E-Mail

סקילפ
02-5811967 03-6743731 2/3 לובגה רמשמ 'חר

 

ילרומ
052-966157 93878 םילשורי 4 דנארב.א 'חר

02-6524293 םרכה תיב 17 ץולחה 'חר ישי ןרואו יתור
050-356354 םילשורי תומר 11 ןוסלדנמ יקומ הרפוע-יקומ תיב
03-6793731 ם"י 2/3 לובגה רמשמ ץיבוקסומ לאיחי
02-628313110 האיבנה הדלוח
02-6203456 לאומש תיב
02-67932873 ןוסדיוד 'חר תירפכ הניל-לקיימ בוק'ג
02-6254590 4 לאלצב לטוה הגונ
02-56346577 היננח ס'ימת B&B
02-5818229 רקד אובמ 5 םילשורי לת ןב תיב
02-5819266 רודסריאמ תיב
02-6277727 ץרוק טסריכ
02-9973106 םילשורי בוט רקוב
02-6258286 ןייטשנרב תיב
02-6416282 םרכ ןיע
02-5384555 הקדודה
02-6752911 םילשורי רעי
08-9261165םיבכמ
02-9917762 שמש הוונ
02-6288611 הקיתעה קיעה
02-6257061 31 ארוט תירפכ הניל- רתסא
02-5664220 4 ונמא לחר ירפכ חוריא ןירג זעוב
02-6233459 9 שרוכ םילשורי בוט רקוב
02-5819944 57 יניס רבדמ 57 תיב
02-6436396 12 יאתבש ןוולע ןולא תיב
02-6250842 33 סיקרנ חנ תיב
02-5818229 5 רקד אובמ היח לט ןב
02-6233459 9 שרוק תיתיב הניל
02-5633559 28 יספלא הלימ
02-6258053 י 9 יכדרמ ללה ןב סואה טג רטנס
02-5817238 40 םימיה תשש םוה זלפ
02-6282791 שדחה רעשה הבונזק ןויסנפ
02-5813948 15 ןסינ קב
02-6281285 9 האיבנה הדלוח תירפכ הניל-תור
02-5665744 29 יקסניטובאז יקיר
02-534413 ןויצמ תרות 2 1 יבנלא
02-6232604 11 דול לשא תיב
02-6411288 81 םרכ ןיע יעבטה תיבה
02-5376532 212 ופי בוחר םילשורי אובמ ילדגמ
02-5630814 ם 9 דיגמה תירפכ הניל רגנו
053-782700   02-5332869 הבאוש בשומ ןורוד רופ-ןושש