תולובג
07-9983125תולובג
07-9983125 תולובג תולובג ץוביק תירפכ הניל

 

 

הלא תעבג
הלא תעבג ,2 םיינחמ ןוויס רמיצ
04-6515652 :סקפ/לט
E-mail: mabraham6@barak-onlune.net

 

 

 

 

םייח תעבג
06-6368489 םייח תעבג

 

 

 

באוי תעבג
06-6763094באוי תעבג תירפכ הניל רודגיבא
06-6763954 באוי תעבג לטוב 'פשמ חוריא ירדח

 

 

 

הדע תעבג
06-6288173 ןצינ תזוחא

 

 

 

לאומש תעבג
05-31606617 רזעילא דוד תרנכ ףונ

 

 

 

תודג
06-6939188 תודגב ירפכ חוריא

 

 

 

הרדג
08-8570707 חוריא תיב -רב הוונ

 

 

 

ןנוג
06-6955220ןנוג יפונ
06-6955121 ןנוג יפונ

 

 

 

רזג
08-9270646רזג

 

 

 

ןוליג
04-9881071 ןוליג
04-9889004 ןמגנוי 'פשמ

 

 

 

רסוניג
06-6792161 רסוניג ףונ
06-6798763 ןיא רסוניג

 

 

 

ןואלג
07-6872410 ןואלג

 

 

 

לט ינג
07-6847256 לייטרסו 'פשמ-שפונ תוריד

 

 

 

רגינג
06-6549311 רגינג ץוביק תירפכ הניל

 

 

 

שעג
09-9521140-1-2חורא שעג

 

רשג
02-6241015 רשג תיב

 

 

 

ויזה רשג
04-9958568 ויזה רשג חוריא ירדח

 

 

 

תג
07-6871215 באלק תג

 

 

 

תילילגה ת'ג
04-9804559 םיזורדה םירמיצה

 

 

 

'ב הינגד
06-6755758 'ב הינגד תירפכ הניל

 

 

 

רוד
06-6397180 רוד שפונ רפכ
06-6390856 רוד רפכב שפונ
06-6399121 רוד רוד בשומ רוד

 

 

 

תורוד
07-6808875 תורוד

 

 

 

ןושיד
06-6940446 ןושיד ירפכ חורא

 

 

 

הנפד
06-6945011 הנפד תירפכ הניל
06-6945011 הנפד הנפד ינג

 

 

 

ןואה
06-6656555 שפונה רפכ ןואה

 

 

 

םירשוגה
06-6816000 םירשוגה

 

 

 

העישוה
06-6562121 מ"עב לילגב הטיש

 

 

הליה
04-9976207 םירמיצה תליה

 

 

 

םיללוסה
06-6406506 םיללוסה

 

 

 

ףודרה
חוריא ירדח לע עדימ ןיא

 

 

 

ץולח רה
04-9802471 חוריא ירדח זעקוב

 

 

 

לארה
02-9918958 לארה לארה החראה תיב

 

 

 

הילצרה
09-9555035 12 םידוהיה תנידמ םי הפצמ

 

 

 

תיררה
06-6782797 דלפ הנליא חוריא
06-6782790 הבהז ירפכ חוריא
06-6785781 ירפכ חוריא תנע םוריא
06-6782788 ןוטסגניביל םאליוו
06-6782429 שפונ תוריד ימשקאל
06-6782993 תירפכ הניל ימור
06-6781404 תירפכ הניל לא ריש

 

 

 

לילגה דרו
06-6935785 לילגה דרו