ןוילטבא
06-6782392 לילגב םלשומ שפונ


ליחיבא
עשוהיו הילד יקחצי
09-8821486 ףסוי ןב 'פשמ
09-8822027 רגת 'פשמ


םיריבא
04-9870859 רימש תחפשמ םיריבא חוריא
04-9870986 בדנ 'פשמ ירפכ חורא
04-9870842 ימתו ינב רפפ
04-9870833 גיוצנזור רפוג 'פשמ
04-9870229 ילמרכ 'פשמ
04-9879808 רדק תחפשמ


ןתיא ינבא
06-6763175 ירזוע 'פשמ
06-6763852 ןשבב ןלוג
06-6762151 יוליב רתא -םילפמה

 


תימדא
04-9859139 הבוגה לע שפונ

 

םדוא
06-6983585 םדוא
06-6984871 םדוא םילייאה רעי

 


לטרוא
06-6960808 המרב שפונ

 

ןוליא
04-9858196 ןוליא שפונ םילחנה ןיב


תוליא
07-6358816 תוליא תוריית
07-6334274 תוליא תוליא ףונ

 

תליא
07-6316508 תליא 6 בוהצ ןצוק 'חר תליאב חוריא
07-6333245 תליא 6ר 4 ברוח הפי לצא
07-6371219 תליא 9 זפוט ןמלז תיב
07-6333326 תליא 706 תוליא םחנמ תיזג
07-6332318 תליא 237 .ד.ת ןבלה תיבה
07-6377520 תליא 10 רפונ יבוק לש תיבה
07-6333069 תליא 261/5 1/5
07-6370766 תליא תוליא 704 סינד לטסוה
07-6376911 תליא 18 סרפ לביק הליו
07-6332276 תליא 1 הנובתה םינאוורקה תווח
07-6331592 תליא 606/18 18/ הילד ילארשי
07-6376895 תליא 6 רקוב לועשמ תליאב לעי תוטיווס
07-6370590 תליא מ"עב יזנכשא יתוריש
07-6331575 תליא 61 תוליא מ"עב הירוטקיו רתסא
07-6375052 תליא תוליא דוד המלש תונועמ

 

רחשה תליא
06-6932611 רחשה תליא
06-6932302 רחשה תליא

 

ביזכא
04-9821203 ביזכא באלק
04-9823602 שפונ רפכ

 


תומולא
06-6773494 תומולא תינולמ

 

 

םימולא
07-9937300 םימולא תושפוח

 

 

ןולéà
04-9858178 םילחנה ןיב

 

 

הרומ ןולא
02-9973106 הרומ ןולא

 

 

ןשבה ינולא
06-6960096 ןשבה ינולא

 

 

זפילא
07-6356208 םיסוטקקה ןג

 


רוגמלא
06-6937915 רנפג 'פשמ
06-6938324 שימור 'פשמ
06-6930063 לעי לש תיבב

 

 

גומלא
02-9945201 גומלא

 

 

םירימא
06-6980760 רפכב ביבא
06-6989839 הלמרכ ןורהא
06-6989803 ןתנו הונא רב ןוא
06-6989202 רליפ-רפכב חוריא
06-6989030 ריש לא
06-6989207 ןוא ויז חורא
06-6989219 ירוחש חורא
06-6989170 יחרז 'פשמ לילגה ץרא
06-6989213 קחציו הרובד החומ ןב
06-6989054ילאו הילד ןוזרטוג
06-6989232 לעי ןמדלוג
06-6989566 האל רגנו
06-6987569 המלשו הילד ץישפיל
06-6989813 הרולפ ץנימ
06-6990021 סיסקבא 'פשמ
06-6989746 לאימח 'פשמ
06-6698920 גלפ 'פשמ
06-6989820 םולבנזור 'פשמ
06-6980992 ילילג שפונ
06-6989620 ןמאנ שפונ
06-6980946 יכדרמ פטס
06-6989848
06-6989045
06-6989666 איגש ןויסנפ
06-6989435 הרופיצ ןטשק
06-6989357 םירימא הלב ןיבר
06-6989815לילגה ירימא

 

 

ןונמא
06-6938048 ומח 'פשמ ירפכ חוריא
06-6937839 ונמור 'פשמ
06-6937906 לילגב שפונ
06-6937769 שורב חוריא ירדח
06-6934431 תרנכ לטרוד

 

 

קיפא
06-6761240 קיפא ןחרוא

 

 

םיקיפא
06-6754150/1 שפונ יקיפא

 


úרפà
02-9934566 תרפא ירפכ חורא

 

 

לברא
06-6793355 ץיבנוק 'פשמ
06-6794919 טיבש םירמיצ

 

דודשא
08-854088516 םילאצ לחנ לארה תיב

 

 

דוחיא בקעי תודשא
06-6756404דוחיא בקעי תודשא

 

 

דחואמ בקעי תודשא
06-6757777 דחואמ בקעי תודשא

 

 

ןולקשא
07-6732779 31 תואמצעה הקבר בוט ןמיס

 

 

רתשא
06-6744469 תילד רציל

 

òבש ראב
07-6278792 הברע ןולמ
07-6424922 רבדמה ןולמ

 


ץוביק-ןחב
09-8763351 ןחב ץוביק תירפכ הניל

 

 

היריב
06-6973710 אגרש 'פשמ

 

ןרוא תיב
04-8307444 ןרוא תיב ןרוא תיב

 

 

àפלא תיב
06-6533026אפלא תיá

 

 

ןאג תיב
04-9802733 16 ד.ת החללאס 'פשמ
04-9802757 היקרותו החלאלס דאופ

 

 

 

ןירבוג תיב
07-6874222 ןירבוג תיב

 

 

ללä תיב
06-6941903יקירו לאומש דג
06-6997953 שפונ תוריד-קמעב הניפ
06-6944896 'ץיוד 'פשמ תווח
06-6940561 ילאו הילד םלש
06-6949102 לליה תיב רחש רמת
06-6942210 ירפכ חורא תיפי םהרבא
06-6944732 םוקמ לש הדגא
06-6935456 האלו לאכימ ירדא
06-6941133 תירפכ הריוא
06-6950959 תירפכ הניל הקינומ גידניא
06-6940327 רימט ירפכ חוריא
06-6941264 הרובדו השמ סבב
06-6949747 ץעה תיב
06-6949244 רפכב רב
06-6940356 קורי ןג
06-6949828הרימאו באוי סורג
06-641582 דודו תידוהי ךוה
06-6944518 תירונו ינור ןמרה
06-6941461 ירמו רוטקיו סייו
06-6944754חוריא ירדח
06-6949254 ינד לש הוח
06-6941931בקעי קמרי
06-6941865 הנינפו ףסוי ילארשי
06-6942969 הכלמו דוד תירפכ הניל
06-6944520 ןשוש חורא
06-6902245 ירפכ חורא זרא
06-6941588 ןיילק השמ
06-6944708 יאני 'פשמ
06-6950320
06-6944521
06-6942982 םחנמו יליל לרפ
06-6902249 הויזו רפוע יקסנינר'צ
06-6902329 הלישו ינד ורקיזוק
06-6940525 דודו הבוט ורקזוק
06-6959511שפונל 'בח .ש.ו.ר
06-6940025
06-6941806 ימתו םולש ץרווש
06-6949871 ואלב הנשוש
06-6942317 לחרו הירא שנב

 

 

הטישה תיב
06-6536998 ירפכ חוריא הטישה ףונ

 

 

תיז תיב
02-5346261 14 תיז תיב "םירמיצ" תקוש הנליא
02-5346217 תיז תיב

 

 

יאני תיב
09-8663773 באז ןב תיב
09-8666441 ןהכ 'פשמ
09-8666997 הימחנמו תימולש ץיבוחרז

 

 

ריאמ תיב
02-5342691 אריפש תומר החראה תיב

 

תשק תיב
06-6760252 רובת לומ

 

 

ןומיר תיב
06-6509625 ןומיר תיב

 

 

ןאש תיב
050-372618 06-6588378 125 ק'צנירפש רפסורפ תיב
06-6588370 225 .ד.ת ןאש תיב תירפכ הניל

 

 

ימע ןב
04-9822320 הדנרב תיב

 

 

ןד ינב
03-5441748 ביבא לת תיינסכא

 

 

הדוהי ינב
06-6762478 ןופצב שפונ

 

 

הנימינב
06-6389810 םידסימה בוחר הקשורג תיב תירפכ הניל

 

 

תצב
04-9808325ירפכ חוריא-סכרה לומ
04-9808127 םוקמ לש חרפ

 

 

ארויג רב
02-5333179 ארויג רב

 

לייח רורב
07-6803718 לייח רורב

 

 

המלש תב
06-6397021 המלש תב
06-6398514רכמזיק 'פשמ
06-6398608 64 .ד.ת ילאו לחר ןמדירפ